Europa Flyer AB

Ett transportföretag med inriktning på flyg- och expressgodstrafik i Sverige och Europa.
Verksamheten startades år 1984 av Bosse Nilsson,
Fordonsflottan uppgår till 50 fordon, 30 trailers/frystrailers samt budbilar.
Europa Flyers huvudkontor ligger i Helsingborg där även Europa Flyer Equipment Verkstad finns för att serva våra egna men även externa bilar/utrustning.
Fördelen med egen verkstad är att vi kan prioritera vilka bilar som ska servas
för att så effektivt som möjligt kunna tillgodose våra kunders behov.
Företaget är kvalitetscertifierat enligt standarden ISO
9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015
av Svenska Åkeriförbundet.

Läs mer under Kvalitet & Miljö. Vår kvalitetspolicy är att leverera tjänster på den
för kunden rätta kvalitetsnivån, vilket innebär:
- God tillgänglighet
- Punktlighet
- Flexibilitet
- Miljöskonsamma fordon Målsättningen är att vid varje tillfälle leva upp till vad
vi avtalat med kunden.
Som ett led i vår utveckling och för att kunna erbjuda en effektiv service använder vi
oss av ett modernt transport-ledningssystem. Speciellt utvecklat för våra behov och
kopplat till ett modernt avståndsprogram,
Verksamhetens målsättning är att utveckla företaget till att bli en före bild inom sitt
affärsområde när det gäller tekniska, personella och miljöanpassade resurser,
samtidigt som det skall bevara ekonomisk stabilitet.

Flyggods
Kyl / Frys / Express / ADR gods

Air and express freight
Fridge / Freezer / ADR goods

Slider

Tjänster


Vår affärsidé är att sälja och utföra tidsanpassade internationella
godstransporter.
Verksamhetens målsättning ärr att utvecka företaget till att bli en
förebild inom sitt affärsområde när det gäller tekniska, personella och
miljöanpassade resurser, samtidigt som det skall bevara ekonomisk
stabilitet.
Europa Flyer kör i huvudsakligen inom EU:
- Flyggods
- Kyl/Frys gods
- Expresskörningar
- ADR (farligt gods)

Ex. på våra kunder är de större speditörerna Norfolkline,
Schenker, NTEX och DSV.

För anställning som chaufför krävs följande yrkesmässiga kvalifikationer:
- körkort med behörighet enligt B CE
- erfarenhet av godshantering
- truckförareutbildning (parti-och styckegodschaufför)
- ADR utbildning
- Yrkeskompetensbevis.
- Kunskaper i Svenska, engelska och/eller tyska
- Bakgavellyft-Intyg

Vi är ISO Certifierade enligt ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015
Läs mer om hur vi arbetar, vår miljö- och kvalitetspolicy under KVALITET&MILJÖ


Säkerhet

ADR
Lastsäkring

Kör och vilotider
IRU

Yrkeskompetensbevis
Färdskrivaradministration


Personal / Employees

VD / CEO, Sebastian Nilsson

Transportplanerare / Administration
Phone. +46 42 29 56 84
Mob.     +46 70 882 40 00
Mail.     sebastian.nilsson @ Europaflyer.se
Outlook kontakt

 Transportledning / Transportplaner

Anders Jönsson
Phone. +46 42 29 56 84
Mob.     +46 70 420 19 20
Email.   anders.jonsson @ europaflyer.se
Outlook kontakt


Ekonomiavdelning / Economy

Tajana Bartolek
Phone. +46 70 420 19 23
Mail.     tajana.bartolek @ europaflyer.se
Outlook kontakt

Europa Flyer Equipment Verkstad AB

Reino Nilsson
Phone. +46 70 420 19 21
Email.  reino.nilsson @ europaflyer.se
Outlook kontakt 


Europa Flyer AB Company


Is a transportation company specializing in air and express freight
services in Europe.
The Group also includes European Flyer Equipment AB
(parent company), Europe Flyer GMBH (German company),
Nordic Flyer AB and Europe Flyer Equipment Engineering AB.
The business was started in 1984.
The vehicle fleet is 50 carriage, 30 trailers / freezer trailers
and delivery vans.
Europe Flyers head office is located in Helsingborg,
where even Europe Flyer Equipment Workshop is to
service the cars.
The advantage of own workshop is that we can prioritize
what cars to be serviced
for the most efficient way to serve our customers.
Företaget is quality certified according to ISO 9001:2015
and certified according to ISO 14001:2015 by the Swedish
Road Haulage Association.

Read more in Quality & Environment.
Our quality policy is to deliver Services in the for the customer
right quality level, which means:
- Good accessibility
- Punctuality
- Flexibility
- Environmentally Benign vehicle objective is that at every opportunity
to live up to what we agreed upon with the customer.
As part of our development and to provide an efficient service, we use
a modern transport management system.
Especially developed for our needs and connecting to a distance program.
Property objective is to develop the company to become a model in its
field in terms of technical, human and environmentally friendly
resources, while it must preserve economic stability.


Europa Flyer AB


Our mission is to sell and perform timed international
freight transport.
Property objective scar that develop company to become a
model in its field in terms of technical, human and
environmentally friendly resources, while it will maintain economic stability.

Europe Flyer running in mainly within the EU
- Flights Gods
- Fridge / Freezer goods
- Express Runs
- ADR (Dangerous Goods)
Some of our customers are the major shippers Norfolkline,
Schenker, NTEX and DSV.

Appointment as a driver requires the following professional qualifications:
- Driving license with jurisdiction under B CE
- Experience in handling
- Forklift driver training (wholesale and cargo driver)
- ADR training
- YKB
- Tail lift - certificate.
- Knowledge of English and / or German.

We are ISO certified according to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015
Learn more about how we work, our environment and quality policy during Quality & Environment


Contact


Europa Flyer AB
Stenbrovägen 21
253 68 Helsingborg
+46 42 295684

Namn (obligatorisk)

Företag / Company

Telefon

Epost (obligatorisk)

Meddelande

Vi vill / We want...
Boka transport / Book transport
Boka personbilssläp / Book car trailer
Boka lagring / Storage of goods
Bli uppringd / To be called