Kvalitet & Miljöpolicy

Europa Flyer AB

är kvalitetscertifierat enligt standarden SS-ISO 9001:2000* och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004**av Svenska Åkeriförbundet. Detta innebär att Europa Flyer AB skall utifrån externa krav och förväntningar samt företagets egna resurser och möjligheter leverera tjänster på överenskommen kvalitetsnivå och bedriva verksamhetenpå ett sätt som ger minsta möjliga miljöpåverkan samt skapar och bevarar
goda relationer till företagets intressenter
.Vi har ambitionen att uppfylla våra kunders krav på tillgänglighet, punktlighet ochflexibilitet vilket innebär att vi:
- erbjuder en hög servicegrad och ett stort yrkeskunnande samt moderna, välskötta fordon och utrustningar,
- håller överenskomna tider samt tillser att godsets kvantitet
& kvalitet förblir oförändrad under utförandet av uppdraget,
- prioriterar miljövänliga alternativ vid investeringar & inköp
av övriga produkter med normal avvägning av kvalitet
och ekonomi,
- arbetar med kvalitets- och miljöförbättrande åtgärder av verksamheten för att tillfredställa kunder och övriga
intressenter samt minska föroreningar och miljöpåverkan, - följer gällande lagar och förordningar,
- fastställer och följer upp kvalitets- och miljömål,
- utbildar de anställda för att öka kunskaperna och medvetenheten i kvalitets- och miljöfrågor,
- visar resultat av vårt kvalitets- och miljöarbete.

Europa Flyer AB

is certified according to the standard SS-ISO 9001:2000*
and environmental certification ISO 14001:2004** from  Swedish Åkeri Förbundet.
This means that Europa Flyer AB be based on external requirements and expectations and the company's own resources and capabilities to deliver services at the agreed level of quality and conduct operations in a manner that minimizes environmental impact and create and maintain
good relationships with its stakeholders
. Our ambition is to meet our customers' requirements for availability, timeliness ochflexibilitet which means that we:
- Provides a high level of service and a great professional skills, and modern, well-maintained vehicles and equipment,
- Keeps the agreed times and ensures that the goods quantity & Quality will remain unchanged during the
execution of the mission,
- Prioritize environmentally friendly options when investing
& purchasing of other products with the normal balance
of quality and economics,
- Working with quality and environmental improvement
of the business to satisfy customers and other
stakeholders, and reduce pollution and environmental
impact complies with applicable laws and regulations;
- Establishes and monitors quality and environmental objectives,
- Training the staff to increase knowledge and awareness
of the quality and environmental issues,
- Shows the results of our quality and environmental management.